November 8th: Zubair Zafar
November 15th: Imam Yasir Abbasi
November 22nd: Br. Bashir Mundi
November 29th: Imam Zakirullah
December 6th: TBA
December 13th: Imam Inayatullah