January 18th: Imam Zakirullah
January 25th: Hafiz Abdul Jabbar
February 1st: Qari Akib Shahriar
February 8th: Br. Abdullah Budeir
February 15th: Fayyaz Mohammed
February 22nd: Sheikh Mikaeel Smith